Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo Cáo Công tác 9 tháng, nhiệm vụ của 3 tháng cuối năm 2012

( Cập nhật lúc: 13/12/2012  )

UBND TỈNH BẮC KẠN

SỞ XÂY DỰNG

Số:      602  /SXD-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày    5    tháng 10  năm 2012

BÁO CÁO

Công tác 9 tháng, nhiệm vụ của 3 tháng cuối năm 2012

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng

1. Công tác xây dựng văn bản QPPL

1.1. Đóng góp ý kiến đối với Văn bản của cấp Bộ

Đã tham gia ý kiến về:

- Sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường; Sửa đổi Luật KH&CN.

- Góp ý cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2010/NĐ-CP theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải;

- Góp ý cho Thông tư 04/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng và 02 dự thảo Thông tư của Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Công Thương;

- Tham gia ý kiến về sửa đổi, bổ sung định mức dự toán công tác ván khuôn theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

  1.2. Xây dựng Văn bản của UBND tỉnh

- Đã trình UBND tỉnh 05/06 danh mục văn bản trong Chương trình xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2012 và UBND tỉnh đã ban hành 04 Quyết định;

- Quá trình thực hiện Kế hoạch, để phù hợp với tình hình thực tế Sở đã đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2012. Đến hết tháng 9 năm 2012 Sở đã hoàn thành cơ bản Chương trình xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2012.

2. Công tác tổ chức, nội vụ

- Sửa đổi, bổ sung 07 Quy chế của Sở để phù hợp với tình hình thực tế; Tiếp tục duy trì thực hiện các Quy chế của Sở đã ban hành; Tổ chức được 04 lượt sinh hoạt chuyên môn đối với công chức của Sở;

- Xây dựng và thực hiện các Kế hoạch về đào tạo, tuyển dụng, luân chuyển đội ngũ công chức của Sở năm 2012. Theo đó, đã cử 17 công chức đi học bồi dưỡng về nghiệp vụ, QP-AN; QLNN và lý luận chính trị (nghiệp vụ: 01; QP-AN: 10; QLNN: 05; LLCT: 01) ; điều động luân chuyển 02 công chức;

- Xây dựng Kế hoạch biên chế của Sở năm 2013;

- Phê duyệt Phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các phòng, đội của Trung tâm QH & KĐCLXD; Bổ nhiệm chức vụ cho 01 công chức, 05 viên chức; Nâng bậc lương, xếp chuyển lương cho 12 công chức, viên chức;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ có liên quan có hiệu quả;

- Xây dựng và gửi các báo cáo thường kỳ, đột xuất về kết quả công tác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng liên quan.

3. Công tác cải cách hành chính

- Tiếp nhận và giải quyết qua Bộ phận “Một cửa”: 1.424 hồ sơ đúng hạn.

- Hoàn thành đúng Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2012 của Sở và của UBND tỉnh, kết quả thực hiện rà soát: 22 TTHC;

- Thực hiện tốt công tác Kiểm soát TTHC, qua đó đã trình UBND tỉnh Quyết định công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ 19 TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở (ban hành mới: 01, sửa đổi, bổ sung: 12, thay thế: 04, bãi bỏ 02);

- Hoàn thành đúng tiến độ Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008;

- Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng trong cơ quan theo quy định của pháp luật và theo Quy chế dân chủ ở cơ quan nhà nước.

4. Công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị

- Ban hành Hướng dẫn quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo Thông tư liên tịch của Bộ Xây dựng , Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT;

- Điều chỉnh, bổ sung tổng mặt bằng; giải quyết về địa điểm, phương án quy hoạch và thiết kế, kiến trúc; giải quyết địa điểm đầu tư dự án cho 13 Dự án, công trình;

- Thẩm định 02 Đề án phân loại đô thị: thị xã Bắc Kạn là đô thị loại III và xã Vân Tùng-huyện Ngân Sơn là đô thị loại V;

- Thẩm định và trình UBND tỉnh 03 Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị (TX Bắc Kạn, TT Phủ Thông, TT Chợ Rã) và 01 Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị (thị trấn Chợ Mới);

- Đang thẩm định 05 Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị (TT Yến Lạc-huyện Na Rì; TT Bằng Lũng-huyện Chợ Đồn, trung tâm xã Bộc Bố-huyện Pác Nặm; TT Nà Phặc-huyện Ngân Sơn; trung tâm xã Vân Tùng huyện Ngân Sơn);

- Cấp giấy phép xây dựng cho 05 công trình; Cấp chứng chỉ quy hoạch cho 02 Dự án và cấp Giấy phép quy hoạch cho 04 công trình;

- Tham gia đoàn kiểm tra của tỉnh về quy hoạch XD nông thôn mới của các huyện, thị xã và trực tiếp giúp xã Cẩm Giàng-huyện Bạch Thông về XD nông thôn mới;

- Phối hợp với các ngành giải quyết các nội dung liên quan đến công tác Quy hoạch xây dựng.

5. Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường xây dựng

- Xây dựng được 03 Quyết định của UBND tỉnh: Quy định phân công, phân cấp quản lý nghĩa trang; Quy định về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị; Quy định về phân công, phân cấp quản lý hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Hoàn thành Kế hoạch được giao đúng thời hạn;

- Góp ý cho Dự thảo quy hoạch: 01 dự án; thẩm định báo cáo ĐTM: 01 dự án; thẩm tra 01 dự án;

- Lập đề cương Đề án chống thất thoát, thất thu nước sạch trên địa bàn tỉnh.  Tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất, cung cấp nước sạch cho đô thị;

- Phối hợp với các ngành giải quyết các nội dung: thẩm định đề án, báo cáo ĐTM, xác định giá trị còn lại của hệ thống cấp nước sinh hoạt; Lập kế hoạch-dự toán năm 2013 để nạo vét hệ thống thoát nước; Đầu tư XD hạ tầng, phương án giá sử dụng hạ tầng; Bổ sung khối lượng về Hạ tầng kỹ thuật của Dự án; Chuyển giao quản lý hệ thống cấp nước,…

6. Công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản

- Tổ chức tổng kết thực hiện Đề án 167. Cung cấp các số liệu liên quan về thực hiện Đề án 167 theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước khu vực X. Tổng hợp số liệu về hộ nghèo có khó khăn về nhà ở theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 201-2015 để báo cáo Bộ Xây dựng;

- Triển khai lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

- Triển khai quản lý 02 khu nhà ở tập thể của các cơ quan tỉnh trên địa bàn thị xã Bắc Kạn;

- Cho ý kiến 08 hồ sơ cải tạo, sửa chữa thiết kế công trình trụ sở làm việc các sở, ngành.

7. Công tác quản lý xây dựng

- Ban hành các văn bản Hướng dẫn công tác thẩm định, phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình; chấn chỉnh về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá, VLXD trên địa bàn;

- Đôn đốc các Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng theo Văn bản số 900/BXD-KTXD ngày 01/6/2012 của Bộ Xây dựng;

- Thẩm tra đầu tư, cho ý kiến về TKCS và thẩm định BVTC đối với 11 dự án;

- Xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác đầu tư XDCB, kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của 14 chủ đầu tư, 03 đơn vị tư vấn, với số công trình được kiểm tra là 75 công trình và 03 phòng LAS trên địa bàn;

- Thực hiện kiểm tra đánh giá an toàn của các đập hồ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn; Tổng hợp phiếu điều tra đánh giá tác động về quản lý dự án đầu tư XDCT;

- Phối hợp với các ngành giải quyết các nội dung: kiểm tra về tình hình, kết quả thực hiện uỷ quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình; Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn và cộng đồng thuộc chương trình 135; Xem xét điều chỉnh, xem xét đầu tư xây dựng công trình; Giám sát chuyên đề của Tỉnh ủy.

8. Công tác quản lý Kinh tế xây dựng và vật liệu xây dựng

- Hướng dẫn điều chỉnh Hợp đồng xây dựng của 05 gói thầu theo qui định; Hướng dẫn UBND huyện Chợ Đồn thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến đơn giá trúng thầu công trình và áp dụng Định mức, đơn giá phòng chống mối công trình xây dựng; Hướng dẫn UBND huyện Ba Bể áp dụng định mức chi phí chung cho công trình thủy lợi;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra liên ngành về kê khai, niêm yết giá các loại VLXD của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn 08 huyện, thị xã.

- Thực hiện công bố giá VLXD các tháng 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Công bố chỉ số giá: Quý IV năm 2011; Quý I, II năm 2012 theo quy định;

- Xây dựng chương trình hành động về xây dựng kết cấu hạ tầng, phương án tái cơ cấu DNNN của ngành xây dựng và KH vốn đầu tư XDCB của ngành xây dựng năm 2013 và giai đoạn 2013-2015.

- Đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương về xây dựng bộ đơn giá XDCB mới cho phù hợp với tình hình thực tế;

- Phối hợp với các ngành giải quyết các nội dung: Kiểm tra thực địa khu vực xin khai thác VLXD (cát, sỏi sông Năng- huyện Ba Bể); GPMB công trình; Lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản

- Cấp 1.408 chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ kỹ sư định giá theo nhu cầu của cá nhân và theo quy định của pháp luật.

 9. Công tác thanh tra

- Rà soát, thông báo danh mục các văn bản QPPL mới, các văn bản hết hiệu lực để các phòng ban áp dụng chính xác. Phối hợp tuyên truyền pháp luật về xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng;

- Duy trì công tác tiếp công dân theo đúng quy định;

- Ban hành kết luận, kết thúc 01 cuộc thanh tra từ năm 2011 chuyển sang, tiến hành thanh tra 03 cuộc theo Kế hoạch năm 2012. Qua thanh tra đã áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 Chủ đầu tư với số tiền phạt là 15 triệu đồng;

- Phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm kinh tế - Công an tỉnh thực hiện Quy chế phối hợp trong xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng. Qua phối hợp đã thu hồi của 01 nhà thầu có sai phạm trong quá trình thi công số tiền là: 69 triệu đồng.

10. Công tác Chủ đầu tư và hoạt động của đơn vị sự nghiệp

10.1. Công tác Chủ đầu tư

- Đôn đốc, phối hợp với thị xã Bắc Kạn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng: phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ của Dự án nước sạch & vệ sinh thị xã (suối thị xã);

- Đề nghị Đại sứ quán Phần Lan, Công ty Econet Engineering Oy (Phần Lan), Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính phối hợp giải quyết về thủ tục cần thiết liên quan đến nguồn vốn ODA của Phần Lan;

- Hoàn thành công việc Sửa chữa trụ sở làm việc của Sở;

- Trình hồ sơ để thanh, quyết toán 02 Dự án: Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Nghiệm thu kết thúc Đề tài, lập hồ sơ thanh quyết toán Đề tài gạch không nung theo quy định;

- Kết quả giải ngân XDCB:

+ Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 6.720/15.683 triệu đồng, đạt 42,8 % KH;

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý điều hành: 290/1.000 triệu đồng, đạt 29,0 % KH.

10.2. Trung tâm QH&KĐCLXD

- Cố gắng trong tự tìm kiếm việc làm, ký kết hợp đồng thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao, hoạt động trên các lĩnh vực tư vấn và dịch vụ đối với công tác đầu tư  xây dựng góp phần hỗ trợ cho công tác quản lý Nhà nước về chất lượng xây dựng trên địa bàn.

- Công việc chủ yếu là: khảo sát thiết kế, lập báo cáo KTKT; chứng nhận sự phù hợp; thí nghiệm VLXD; giám sát, quản lý dự án; lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu…, Trong quá trình thực hiện công việc đã đáp ứng được về chất lượng, số lượng và thời gian, giúp các chủ đầu tư hoàn thành đúng tiến độ của dự án.

- Trung tâm đã quan tâm đến công tác bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao chất lượng hoạt động, chăm lo cho người lao động.

- Tuy nhiên, hiện nay các công trình do Trung tâm đã thực hiện xong vẫn chưa được thanh toán, nguồn vốn còn nợ đọng nhiều nên hoạt động của trung tâm còn gặp khó khăn, thu nhập bình quân của người lao động còn ở mức thấp (2,7 triệu đồng/tháng).  

II. Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2012

Để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2012, trong 3 tháng còn lại Sở tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm sau đây:

Để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2012, trong 3 tháng còn lại Sở tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm sau đây:

- Duy trì hoạt động của cơ quan theo các Quy chế của Sở đã ban hành. Rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả đã thực hiện của 9 tháng, qua đó tập trung phấn đấu để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2012. 

- Xây dựng các Kế hoạch năm 2013 của Sở.

- Chỉ đạo các huyện, thị xã hoàn chỉnh hồ sơ Đồ án điều chỉnh QH chung và thực hiện quản lý QH đã được phê duyệt; Đẩy nhanh tiến độ thẩm định các Đồ án điều chỉnh QH chung của các đô thị để trình UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2012.

- Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra đột xuất khi phát hiện các vấn đề liên quan đến chất lượng công trình xây dựng và dấu hiệu vi phạm pháp luật xây dựng.

- Giải ngân 100% vốn đã giao cho các Dự án ĐTXD do Sở làm Chủ đầu tư. Tập trung giải quyết các nội dung liên quan đến Dự án Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 khi có chủ trương cụ thể của UBND tỉnh (sở KH&ĐT đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh không phê duyệt Quy hoạch này).

- Duy trì ổn định hoạt động của Trung tâm, thực hiện tốt các công việc mà Trung tâm đã ký kết với Chủ đầu tư, tích cực tìm kiếm việc làm, nâng cao năng lực hoạt động, tập trung thu hồi công nợ. Phấn đấu đạt các mục tiêu đã đề ra: tổng giá trị theo hợp đồng của năm 2012 là 3.000 triệu đồng, lương bình quân của người lao động của trung tâm đạt 03 triệu đồng/người/tháng.

- Tổ chức tổng kết các mặt công tác năm 2012, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm 2013 của Sở.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ có liên quan có hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo công tác 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2012 của Sở Xây dựng Bắc Kạn./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Bộ XD;

- GĐ, các PGĐ Sở;

- Các phòng, ban, trung tâm thuộc Sở;

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Văn Tiến

                                                                                          

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

Dự phòng trực tại TTHCC

- Ông: Nông Văn Du chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng - 0912928448) 

- Ông: Hoàng Châu Thành chuyên viên Văn phòng (nhân sự dự phòng - 0904144677)

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.