Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo Cáo Công tác tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 năm 2012

( Cập nhật lúc: 11/12/2012  )

UBND TỈNH BẮC KẠN

SỞ XÂY DỰNG

Số:     295   /SXD-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày     4   tháng 6  năm 2012

 

 

 

 


BÁO CÁO

Công tác tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 năm 2012

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5

1- Công tác xây dựng văn bản QPPL

1-1. Đóng góp ý kiến đối với Văn bản của Bộ

Tham gia ý kiến góp ý sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.

1-2. Xây dựng Văn bản của UBND tỉnh

- Dự thảo xong và đã trình Sở Tư pháp thẩm định Quyết định của UBND tỉnh Quy định về quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Trình UBND tỉnh ban hành 01 Quyết định Quy định hoạt động sản xuất gạch, ngói thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2012 cho phù hợp với tình hình thực tế.

2- Công tác tổ chức, nội vụ

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế lập và sử dụng tài liệu bí mật Nhà nước do Sở đã ban hành để phù hợp với tình hình thực tế; Tiếp tục duy trì thực hiện các Quy chế của Sở đã ban hành.

- Phê duyệt Phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm QH & KĐCLXD; Thực hiện chế độ bổ nhiệm chức vụ, nâng bậc lương cho 08 công chức, viên chức đúng quy định của Pháp luật.

- Phối hợp với Ban dân tộc tỉnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn và cộng đồng thuộc Chương trình 135.

3- Công tác cải cách hành chính

- Tiếp tục thực hiện việc rà soát TTHC theo Kế hoạch năm 2012 của Sở và của UBND tỉnh. Trình UBND tỉnh Quyết định công bố sửa đổi, bổ sung và thay thế 14 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở (sửa đổi, bổ sung: 10, thay thế: 04).

- Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

- Tiếp nhận qua Bộ phận “Một cửa: 120 hồ sơ, đang xử lý: 120 hồ sơ.

4- Công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị

- Điều chỉnh, bổ sung tổng mặt bằng; giải quyết về địa điểm, phương án quy hoạch và thiết kế, kiến trúc; giải quyết địa điểm đầu tư dự án cho 03 Dự án, công trình.

 - Tham gia thẩm định Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh (do Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì).

- Thẩm tra hồ sơ Đề án đề nghị công nhận thị xã Bắc Kạn là đô thị loại III.

- Tham gia làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ để thẩm định Đề án phân loại đô thị thị xã Bắc Kạn.

- Làm việc với huyện Chợ Mới và các đơn vị chức năng có liên quan để thống nhất nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung của thị trấn Chợ Mới phù hợp Kế hoạch phát triển đô thị của tỉnh.

- Thẩm định xong các Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung của thị trấn Ba Bể-huyện Ba Bể, thị trấn Yến Lạc-huyện Na Rỳ, thị trấn Bằng Lũng-huyện Chợ Đồn.

- Tham gia đoàn kiểm tra của Tỉnh về quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các huyện, thị xã.

5. Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường xây dựng

- Góp ý cho Dự thảo quy hoạch: 01 dự án.

- Phối hợp thẩm định báo cáo ĐTM : 01 Dự án;

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở KH&ĐT giải quyết hệ thống cấp nước sinh hoạt của 01 thị trấn, thống nhất phương án giá sử dụng hạ tầng của khu công nghiệp Thanh Bình.

- Làm việc với Công ty TNHH nhà nước MTV cấp thoát nước Bắc Kạn về tái cơ cấu Doanh nghiệp và tình hình khai th¸c, sö dông, duy tu, b¶o d­ìng, söa ch÷a, vận hành nhà máy sản xuất nước sạch của Công ty đã được đầu tư.

6. Công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản

- Tổ chức bình xét đề nghị thi đua khen thưởng cho tổ chức cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án 167.

- Tổng hợp số liệu liên quan để quản lý theo quy định đối với 02 khu nhà ở tập thể của các cơ quan tỉnh trên địa bàn thị xã Bắc Kạn.

- Phối hợp với Sở KH&ĐT thẩm định hồ sơ TKBVTC các công trình trụ sở làm việc các sở, ngành trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh cho cải tạo sửa chữa.

7- Công tác quản lý xây dựng

- Ban hành Hướng dẫn cho cấp huyện, cấp xã về công tác thẩm định, phê duyệt đối với các dự án, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước.

- Thẩm tra đầu tư : 01 Dự án. Cho ý kiến về TKCS dự án ĐTXDCT: 02 Dự án.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

8- Công tác quản lý Kinh tế xây dựng và phát triển vật liệu xây dựng

- Thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành của tỉnh để kiểm tra giá VLXD.

- Ban hành công bố giá VLXD tháng 5/2012.

- Tham gia giải quyết việc hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công công trình cho 01 Dự án.

- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc dự án: Sửa chữa trụ sở cơ quan Sở Xây dựng.

- Xây dựng chương trình hành động về xây dựng kết cấu hạ tầng của ngành Xây dựng.

9- Công tác thanh tra

- Sơ kết việc triển khai thông tư số 80/2010/TT-BTP quy định về báo cáo viên pháp luật;

- Ban hành kết luận, kết thúc 01 cuộc thanh tra.

- Ban hành Quyết định thu hồi tiền của 01 nhà thầu có sai phạm trong quá trình thi công (do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường tỉnh Bắc Kạn làm chủ đầu tư).

II. Công tác Chủ đầu tư và hoạt động của đơn vị sự nghiệp

1. Công tác Chủ đầu tư

- Đôn đốc thị xã Bắc Kạn thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ suối thị xã.

- Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Sửa chữa trụ sở của Sở.

- Phối hợp với Sở KH&CN và đơn vị phối hợp thực hiện Dự án chuẩn bị các điều kiện để Hội thảo khoa học và nghiệm thu kết thúc Đề tài: Ứng dụng công nghệ va - rung để sản xuất gạch không nung trên cơ sở sử dụng vật liệu tại chỗ phục vụ chương trình xoá nhà tranh tre nứa các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa.

2. Hoạt động của Trung tâm QH&KĐCLXD

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động để phù hợp với tình hình thực tế.

- Triển khai dứt điểm các công tác: tư vấn lập báo cáo KTKT; khảo sát địa hình, địa chất; tư vấn giám sát thi công XDCT; công tác chứng nhận chất lượng công trình XD và thí nghiệm VLXD đối với các Chủ đầu tư trên địa bàn.

II. Nhiệm vụ tháng 6 năm 2012

 Ngoài việc chủ động giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao,  Sở tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm sau đây:

- Tiếp tục xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh để ban hành trước thời gian trong Kế hoạch của UBND tỉnh; Rà soát, chủ động đề nghị bổ sung Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2012 để ban hành kịp thời các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.   

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 theo tiến độ trong Kế hoạch năm 2012.

- Thẩm định Đồ án điều chỉnh QH chung của Trung tâm xã Bộc Bố, thị trấn Nà Phặc và trung tâm xã Vân Tùng.

- Thẩm định Đề án xếp loại trung tâm xã Vân Tùng thành đô thị loại V.

 

- Thực hiện công tác kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao và thực hiện công tác thanh tra theo Kế hoạch đã được duyệt.

- Duy trì hoạt động của cơ quan theo các Quy chế của Sở đã ban hành.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các Dự án ĐTXD do Sở làm Chủ đầu tư.

- Lập các báo cáo công tác 6 tháng để gửi các cơ quan chức năng theo quy định.

Trên đây là Báo cáo công tác tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 năm 2012 của Sở Xây dựng Bắc Kạn./.

 

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- GĐ, các PGĐ;

- Các phòng, ban, TT thuộc Sở;

- Lưu VP, VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Văn Tiến

 

 

 

 

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

Dự phòng trực tại TTHCC

- Ông: Nông Văn Du chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng - 0912928448) 

- Ông: Hoàng Châu Thành chuyên viên Văn phòng (nhân sự dự phòng - 0904144677)

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.