Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo Cáo Công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2012

( Cập nhật lúc: 12/12/2012  )

UBND TỈNH BẮC KẠN

SỞ XÂY DỰNG


Số:    388    /SXD-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Kạn, ngày  03  tháng 7  năm 2012

 

 

BÁO CÁO

Công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2012

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

1- Công tác xây dựng văn bản QPPL

1-1. Đóng góp ý kiến đối với Văn bản của cấp Bộ

Đã tham gia ý kiến về: Sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên & Môi trường; góp ý cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải; Góp ý cho Thông tư 04/2010/TT-BXD và sửa đổi, bổ sung định mức dự toán công tác ván khuôn theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

1-2. Xây dựng Văn bản của UBND tỉnh

- Đã trình UBND tỉnh ban hành được 02 Quyết định: Quy định phân công, phân cấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn; Quy định hoạt động sản xuất gạch, ngói thủ công trên địa bàn tỉnh.

- Đã trình UBND tỉnh hồ sơ Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định về quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh.

- Đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2012 cho phù hợp với tình hình thực tế.

2- Công tác tổ chức, nội vụ

- Sửa đổi, bổ sung 07 Quy chế do Sở đã ban hành để phù hợp với tình hình thực tế; Tiếp tục duy trì thực hiện các Quy chế của Sở đã ban hành, tổ chức được 03 lượt sinh hoạt chuyên môn đối với công chức thuộc các phòng chuyên môn thộc Sở.

- Lập kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh, QLNN chương trình chuyên viên n¨m 2012 cho đội ngũ công chức của Sở. Lập Kế hoạch biên chế của Sở năm 2013.

- Phê duyệt Phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các phòng, đội của Trung tâm QH & KĐCLXD; Bổ nhiệm chức vụ cho 01 công chức, 05 viên chức; Nâng bậc lương, xếp chuyển lương cho 11 công chức, viên chức đúng quy định của Pháp luật. Cử 01 công chức đi bồi dưỡng nghiệp vụ 05 công chức đi học bồi dưỡng về kiến thức quốc phòng-an ninh và 02 công chức đi học bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ có liên quan có hiệu quả.

- Lập và gửi các báo cáo thường kỳ, đột xuất về kết quả công tác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng liên quan.

3- Công tác cải cách hành chính

- Thực hiện việc rà soát thủ tục hành chính (TTHC) theo Kế hoạch năm 2012 của Sở và của UBND tỉnh. Trình UBND tỉnh Quyết định công bố sửa đổi, bổ sung và thay thế 14 TTHC, đang rà soát 17 TTHC, thống kê mới 01 TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở.

- Triển khai thực hiện kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 đảm bảo tiến độ đề ra.

- Tiếp nhận qua Bộ phận “Một cửa”:  1.524 hồ sơ, trả lại do không hợp lệ: 104 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả: 1.420 hồ sơ.

- Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng trong cơ quan theo quy định của pháp luật và theo Quy chế dân chủ ở cơ quan nhà nước.

4- Công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị

- Điều chỉnh, bổ sung tổng mặt bằng; giải quyết về địa điểm, phương án quy hoạch và thiết kế, kiến trúc; giải quyết địa điểm đầu tư dự án cho 03 Dự án, công trình.

- Thẩm tra hồ sơ Đề án, tham gia làm việc cùng Đoàn công tác của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ để thẩm định Đề án phân loại đô thị thị xã Bắc Kạn.

- Hướng dẫn quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo Thông tư liên tịch của Bộ Xây dựng , Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT.

- Đã thẩm định xong, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt được 02 Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị: thị xã Bắc Kạn, thị trấn Phủ Thông.

- Đang thẩm định 04 Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị (TT Yến Lạc; TT Chợ Rã; TT Bằng Lũng, trung tâm xã Bộc Bố).

- Tham gia đoàn kiểm tra của Tỉnh về quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các huyện, thị xã và trực tiếp giúp xã Cẩm Giàng-huyện Bạch Thông về công tác lập Đồ án QHXD nông thôn mới và Đề án XD nông thôn mới.

- Cấp giấy phép xây dựng cho 02 công trình và cấp chứng chỉ quy hoạch cho 02 Dự án.

5. Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường xây dựng

- Đóng góp ý kiến cho dự thảo chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia;

- Đóng góp ý kiến cho Dự thảo quy hoạch: 01 dự án;

- Phối hợp thẩm định báo cáo ĐTM : 01 Dự án;

- LËp ®Ò c­¬ng dù ¸n chèng thÊt tho¸t, thÊt thu n­íc s¹ch trªn ®Þa bµn tØnh.

- Làm việc với Công ty TNHH nhà nước MTV cấp thoát nước Bắc Kạn về tình hình khai th¸c, sö dông, duy tu, b¶o d­ìng, söa ch÷a, vận hành nhà máy sản xuất nước sạch của Công ty đã được đầu tư để tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất, cung cấp nước sạch cho đô thị.

6. Công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản

- Tổ chức tổng kết thực hiện Đề án 167. Lập hồ sơ đề nghị khen thưởng về thành tích thực hiện Đề án 167. Tổng hợp số liệu về hộ nghèo có khó khăn về nhà ở theo chuẩn nghèo mới  giai đoạn 2011-2015 để báo cáo Bộ Xây dựng.

- Đề nghị bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 vào Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2012.

- Triển khai quản lý theo quy định đối với các khu nhà ở tập thể của các cơ quan tỉnh trên địa bàn thị xã Bắc Kạn.

- Thẩm định 04 hồ sơ thiết kế BVTC công trình trụ sở làm việc các sở, ngành được UBND tỉnh cho cải tạo, sửa chữa.

7- Công tác quản lý xây dựng

- Ban hành Hướng dẫn công tác thẩm định, phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình để thực hiện trên địa bàn.

- Thẩm tra đầu tư: 01 Dự án; Cho ý kiến về TKCS: 04 Dự án, thẩm định BVTC 01 Dự án.

- Thực hiện kiểm tra: công tác an toàn lao động trong thi công 07 công trình của 06 Chủ đầu tư; việc tuân thủ pháp luật của 03 phòng LAS trên địa bàn tỉnh.

8- Công tác quản lý Kinh tế xây dựng và vật liệu xây dựng

- Để phục vụ công tác thông báo giá các loại VLXD, đã xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra liên ngành về kê khai, niêm yết giá các loại VLXD của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện công bố giá VLXD các tháng: 1, 3, 4, 5, 6. Công bố chỉ số giá: tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2011; tháng 2, 3 và quý I năm 2012 theo quy định.

- Xây dựng chương trình hành động về xây dựng kết cấu hạ tầng của ngành.

- Lập phương án tái cơ cấu DNNN ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo KTKT dự án Sửa chữa trụ sở cơ quan.

- Hướng dẫn điều chỉnh Hợp đồng xây dựng của 05 gói thầu, hướng dẫn UBND huyện Ba Bể áp dụng định mức chung công trình thủy lợi.

 - Cấp 1.106 chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ kỹ sư định giá theo nhu cầu của cá nhân và theo quy định của pháp luật.

 9- Công tác thanh tra

- Rà soát, thông báo hàng tháng danh mục các văn bản QPPL mới, các văn bản hết hiệu lực để các phòng ban áp dụng chính xác. Phối hợp tuyên truyền pháp luật về xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Duy trì công tác tiếp công dân.

- Tiến hành thanh tra 01 cuộc theo Kế hoạch năm 2012. Phối hợp thực hiện Quy chế phối hợp trong xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng.

- Ban hành kết luận, kết thúc 01 cuộc thanh tra, áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với Chủ đầu tư với số tiền là 15 triệu đồng.

- Quyết định thu hồi của 01 nhà thầu có sai phạm trong quá trình thi công số tiền là: 69 triệu đồng.

10. Công tác Chủ đầu tư và hoạt động của đơn vị sự nghiệp

10-1. Công tác Chủ đầu tư

- Đôn đốc, phối hợp với Ban bồi thường GPMB thị xã điều chỉnh lại phương án theo giá đất 2012, đôn đốc thị xã Bắc Kạn thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ của Dự án nước sạch & vệ sinh thị xã.

- Đã đề nghị Đại sứ quán Phần Lan, Công ty Econet Engineering Oy (Phần Lan) phối hợp giải quyết về thủ tục cần thiết liên quan đến nguồn vốn ODA của Phần Lan.

- Tổ chức thực hiện Dự án Sửa chữa trụ sở làm việc của Sở theo trình tự quy định, đã trình UBND tỉnh hồ sơ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật Dự án Sửa chữa trụ sở làm việc của Sở.

- Lập và gửi Sở Tài chính thẩm định hồ sơ để thanh, quyết toán 02 Dự án: Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, Quy hoạch Quản lý chất thải rắn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

- Hoàn thiện các nội dung yêu cầu của Sở KH&CN để phục vụ công tác nghiệm thu kết thúc Đề tài gạch không nung.

10-2. Trung tâm QH&KĐCLXD (Trung tâm)

- Phê duyệt phương án cơ cấu lại tổ chức, bộ máy, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc và kiện toàn lại đội ngũ lãnh đạo phòng, đội của Trung tâm. Đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương về lập dự án đầu tư “Nâng cao năng lực kiểm định công trình xây dựng của Trung tâm”.

- Mở rộng quy mô hoạt động lĩnh vực kiểm định, tích cực tìm kiếm việc làm, đã ký kết được 08 hợp đồng với giá trị 1.800 triệu đồng.

- Giá trị doanh thu là 1.200 triệu đồng. Lương bình quân của người lao động đạt 2,7 triệu đồng/người/tháng.

II. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

Để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2012, trong 6 tháng cuối năm 2012 Sở tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm sau đây:

- Tiếp tục xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh để ban hành trước thời gian trong Kế hoạch của UBND tỉnh; Đồng thời tiếp tục rà soát danh mục văn bản QPPL trình UBND tỉnh bổ sung để thực hiện.

- Hoàn thành Kế hoạch nhiệm vụ: cải cách hành chính; kiểm soát TTHC; thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008.

- Đôn đốc các huyện quan tâm đến công tác lập và hoàn chỉnh hồ sơ Đồ án điều chỉnh QH chung của các đô thị còn lại đảm bảo chất lượng; Đẩy nhanh tiến độ thẩm định các Đồ án nêu trên để trình UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2012. Hướng dẫn  các huyện, thị xã về công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng Nông thôn mới. Quản lý tốt các Quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt.

- Đôn đốc UBND huyện Ngân Sơn đẩy nhanh tiến độ lập Đề án: phân loại đô thị loại V cho trung tâm xã Vân Tùng.

- Khắc phục những bất cập (nếu có) trong công tác thông báo giá VLXD sau khi Đoàn liên ngành đã kiểm tra tất cả các huyện, thị xã.

- Thực hiện công tác thanh tra theo Kế hoạch đã được duyệt và Kế hoạch đột xuất (khi phát hiện dấu hiệu vi phạm). Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm chấn chỉnh những sai phạm trong hoạt động xây dựng.

- Duy trì hoạt động của cơ quan theo các Quy chế của Sở đã ban hành; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng trong cơ quan theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 2013 theo quy định.

- Chuẩn bị tốt điều kiện để phối hợp tổ chức Đại hội công đoàn của Sở vào tháng 8 năm 2012. Tổ chức tốt việc kiểm điểm thực hiện Nghị quyết TW 4 theo Kế hoạch của tỉnh và Sở đề ra.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cán bộ của Sở; Lập bổ sung kế hoạch và thực hiện công tác luân chuyển cán bộ. Thực hiện công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ (bồi dưỡng về kiến thức quốc phòng-an ninh, kiến thức QLNN) cho đội ngũ công chức, viên chức.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân các Dự án ĐTXD do Sở làm Chủ đầu tư. Riêng dự án Sửa chữa trụ sở làm việc của Sở phấn đấu hoàn thành phần xây lắp trong tháng 8 năm 2012.

- Tích cực tìm việc làm cho Trung tâm, phấn đấu ký kết được các hợp đồng với tổng giá trị theo hợp đồng của năm 2012 là 3.000 triệu đồng. Đẩy mạnh thu hồi công nợ, quan tâm đầy đủ chế độ theo quy định đối với người lao động, phấn đấu lương bình quân của người lao động của trung tâm đạt 03 triệu đồng/người/tháng.

Trên đây là Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và công tác tháng 6, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của Sở Xây dựng Bắc Kạn./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Bộ XD;

- GĐ, các PGĐ Sở;

- Các phòng, ban, trung tâm thuộc Sở;

- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Văn Tiến

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

Dự phòng trực tại TTHCC

- Ông: Nông Văn Du chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng - 0912928448) 

- Ông: Hoàng Châu Thành chuyên viên Văn phòng (nhân sự dự phòng - 0904144677)

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.