Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo Cáo Công tác tháng 4, nhiệm vụ tháng 5 năm 2012

( Cập nhật lúc: 10/12/2012  )

UBND TỈNH BẮC KẠN

SỞ XÂY DỰNG

Số:     216   /SXD-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày  04 tháng 5  năm 2012

 

 

BÁO CÁO

Công tác tháng 4, nhiệm vụ tháng 5 năm 2012

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4

1- Công tác xây dựng văn bản QPPL

1-1. Đóng góp ý kiến đối với Văn bản của Bộ Xây dựng

 Tham gia ý kiến góp ý cho Thông tư 04/2010/TT-BXD và ý kiến góp ý để sửa đổi, bổ sung định mức dự toán công tác ván khuôn theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

1-2. Xây dựng Văn bản của UBND tỉnh

- Soạn thảo xong và gửi Sở Tư pháp thẩm định 01 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.

- Trình UBND tỉnh 01 Hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.

2- C«ng t¸c tæ chøc, nội vụ

- Sửa đổi, ban hành 06 Quy chế của cơ quan để thực hiện cho phù hợp và duy trì hoạt động của cơ quan theo các Quy chế đã ban hành.

- Tập huấn cho công chức, viên chức kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2008.

- Tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên môn đối với các công chức thuộc các phòng chuyên môn thuộc Sở với nội dung liên quan về Quy hoạch xây dựng.

- Tổ chức các nội dung hoạt động chào mừng 54 năm ngày thành lập ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958-29/4/2012).

3- Công tác cải cách hành chính

- Thực hiện bước điền biểu mẫu và rà soát đối với 22 TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở theo Kế hoạch rà soát TTHC năm 2012 .

- Sửa đổi, bổ sung 14 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Sở, trình UBND tỉnh công bố theo quy định.

- Tiếp nhận 46 hồ sơ, trả lại do không hợp lệ 06 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả 01 hồ sơ, đang trong thời gian xử lý: 39 hồ sơ.

4- Công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị

- Bố trí địa điểm xây dựng trụ sở cho đơn vị Viettel, tham gia về xác định địa điểm cấp nước Khu công nghiệp Thanh Bình và xác định mốc giới cho Bộ CHQS tỉnh tại phía Tây Sân bay Bắc Kạn.

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao: tiếp tục xem xét, thống nhất về phương án về địa điểm, phương án quy hoạch, kiến trúc xây dựng trụ sở làm việc của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT tỉnh.

- Thẩm định xong và trình UBND tỉnh Quyết định phê duyệt 01 Đồ án Quy hoạch chi tiết (khu công nghiệp Pù Pết-huyện Ngân Sơn); Đang thẩm định 03 Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung (thị trấn Bằng Lũng-huyện Chợ Đồn, thị trấn Chợ Rã-huyện Ba Bể và thị trấn Yến Lạc-huyện Na Rỳ) và 01 nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung (thị trấn Chợ Mới-huyện Chợ Mới)

- Triển khai hướng dẫn thực hiện QHXD nông thôn mới theo văn bản số 18/BXD-KTQH ngày 13/4/2012 của Bộ Xây dựng; Tham gia các đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra về Xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục đôn đốc TX Bắc Kạn hoàn chỉnh hồ sơ Đề án phân loại đô thị loại III.

5. Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường xây dựng

- Tr×nh UBND tØnh ban hµnh Quyết định Quy định phân công, phân cấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Soạn thảo Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Thực hiện nội dung sau giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn liên quan đến Sở.

6. Công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản

- Lập và trình thẩm định Dự toán xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020.

- Tổng hợp kết quả thực hiện Đề án 167 của tỉnh.

- Tổng hợp và hoàn thành Báo cáo tình hình công sở các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn gửi Bộ Xây dựng theo yêu cầu.

7- Công tác quản lý xây dựng

- Tham gia xử lý khối lượng phát sinh Dự án Trụ sở hợp khối huyện Ba Bể, và thủ tục XDCB Trung tâm dậy nghề huyện Ba Bể.

- Tiến hành kiểm tra phòng LAS XD 440.

8- Công tác quản lý Kinh tế xây dựng và phát triển vật liệu xây dựng

- Tham mưu cho UBND tỉnh về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra giá và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng và ban hành chỉ số giá Quý I, công bố giá VLXD tháng 4/2012.

- Lập xong phương án tái cơ cấu DNNN ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia đóng góp ý kiến về đề cương khai thác khoáng sản và đóng góp ý kiến về đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì.

- Soạn thảo xong và gửi Sở Tư pháp thẩm định 01 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định hoạt động sản xuất gạch, ngói thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

9- Công tác thanh tra

Thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch đã được duyệt.   

II. Công tác Chủ đầu tư và hoạt động của đơn vị sự nghiệp

1. Công tác Chủ đầu tư

1-1. Ban QLDAĐTXD của Sở

- Triển khai kiểm tra chỉ giới GPMB suối Nông Thượng và hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ suối thị xã trình thẩm định và phê duyệt.

- Tiếp tục bám sát công việc liên quan đến Dự án nước sạch và vệ sinh thị xã đối với Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT.

- Hoàn chỉnh hồ sơ Dự án sửa chữa Trụ sở cơ quan.

1-2. Các Ban QL khác

 Ban QL Dự án QH phát triển VLXD tỉnh Bắc Kạn ®Õn n¨m 2020 và Ban QL Dự án QH th¨m dß, khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n lµm VLXD tØnh B¾c K¹n ®Õn n¨m 2020, tÇm nh×n 2030: đã lập quyết toán kinh phí theo quy định.

2. Hoạt động của Trung tâm QH&KĐCLXD

- Lãnh đạo Sở đã làm việc với Trung tâm, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác để tháo gỡ những khó khăn của đơn vị.

- Thực hiện các công việc khảo sát, tư vấn, thí nghiệm VLXD cho 41 Dự án theo Hợp đồng kinh tế đã ký kết.

II. Nhiệm vụ tháng 5 năm 2012

- Tiếp tục xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh để ban hành đúng thời gian trong Kế hoạch của UBND tỉnh. Chuẩn bị  hồ sơ Đồ án QH th¨m dß, khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n lµm VLXD tØnh B¾c K¹n ®Õn n¨m 2020, tÇm nh×n 2030 trình UBND tỉnh để triển khai các bước tiếp theo.

- Đối chiếu với chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động đề xuất bổ sung Chương trình xây dựng Quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh năm 2012 để thực hiện.

- Tiếp tục thùc hiÖn nhiệm vụ c¶i c¸ch hµnh chÝnh, kiểm soát TTHC theo tiến độ trong Kế hoạch năm 2012.

- Thẩm định các Đồ án điều chỉnh QH chung của các thị trấn đã gửi hồ sơ về Sở. Đôn đốc huyện Ngân Sơn về lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của thị trấn Nà Phặc và trung tâm xã Vân Tùng, đôn đốc thị xã Bắc Kạn khẩn trương hoàn thiện Đề án phân loại đô thị.

- Thực hiện công tác kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao và thực hiện công tác thanh tra theo Kế hoạch đã được duyệt.

- Duy trì hoạt động của cơ quan theo các Quy chế đã ban hành.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các Dự án ĐTXD do Sở làm Chủ đầu tư.

Trên đây là Báo cáo c«ng t¸c tháng 4, nhiệm vụ tháng 5 năm 2012 của Sở Xây dựng Bắc Kạn./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- GĐ, các PGĐ;

- Các phòng, ban, TT;

- Lưu VP, VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 Phạm Văn Tiến

 

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

Dự phòng trực tại TTHCC

- Ông: Nông Văn Du chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng - 0912928448) 

- Ông: Hoàng Châu Thành chuyên viên Văn phòng (nhân sự dự phòng - 0904144677)

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.