Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo Cáo Công tác tháng 10, nhiệm vụ của 2 tháng cuối năm 2012

( Cập nhật lúc: 14/12/2012  )

UBND TỈNH BẮC KẠN

SỞ XÂY DỰNG

Số: 665 /SXD-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày  05   tháng  11  năm 2012

BÁO CÁO

Công tác tháng 10, nhiệm vụ của 2 tháng cuối năm 2012

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10

1. Công tác xây dựng văn bản QPPL

1-1. Đóng góp ý kiến đối với Văn bản của cấp Bộ

Đóng góp ý kiến cho dự thảo của 03 Thông tư (Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí QHXD và qui hoạch đô thị; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí BQL, chi phí tư vấn; Quy định về QLQH, ĐTXD các DA thủy điện và vận hành khai thác các công trình thủy điện).

1-2. Xây dựng Văn bản của UBND tỉnh

- Thực hiện đánh giá tác động của quy định về thủ tục hành chính đối với Dự thảo Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

- Đóng góp ý kiến cho 03 bản dự thảo văn bản QPPL của UBND tỉnh và 01 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh (Quy định về quyết định đầu tư dự án; Quy định trách nhiệm người đứng đầu; Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tỉnh Bắc Kạn).   

2. Công tác tổ chức, nội vụ

- Đề nghị nâng ngạch lương thường xuyên cho 01 công chức ngạch chuyên viên chính;

- Chuẩn bị nội dung để xem xét, đề nghị bổ nhiệm ngạch cho công chức dự bị (được tuyển dụng năm 2011) và tuyển dụng công chức năm 2012;

- Đăng ký xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013 gửi UBND tỉnh đúng thời gian quy định;

- Duy trì hoạt động của cơ quan theo Quy chế làm việc, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ có liên quan.

3. Công tác cải cách hành chính

- Tiếp nhận qua Bộ phận “Một cửa”: 249 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả: 242 hồ sơ, trả lại do không hợp lệ: 07 hồ sơ;

- Tổ chức để đơn vị tư vấn đánh giá chứng nhận về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Sở.

4. Công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị

- Thẩm định xong và trình UBND tỉnh Bắc Kạn để phê duyệt 04 Đồ án (Điều chỉnh quy hoạch chung XD thị trấn Bằng Lũng- Chợ Đồn; Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung XD thị trấn Yến Lạc-Na Rì; Điều chỉnh quy hoạch chung XD thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn; Quy hoạch chung XD  thị trấn Chợ Rã-Ba Bể);

 - Tham gia ý kiến thẩm tra Dự án đầu tư xây dựng khu chế biến khoáng sản của Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn;

- Cấp chứng chỉ quy hoạch 01 công trình (Đường ống cấp nước sinh hoạt cho Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn).

 - Kiểm tra và đề nghị UBND tỉnh chấp thuận địa điểm xây dựng Trụ sở Chi nhánh Viettel Bắc Kạn..

- Đóng góp ý kiến cho Cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới theo đề nghị của Ban Điều phối chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới của tỉnh;

5. Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường xây dựng

- Đóng góp ý kiến cho Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu đến năm 2020 theo yêu cầu của UBND tỉnh;  

- Kiểm tra quản lý vận hành, khai thác công trình cấp nước thị trấn Yến Lạc;

- Phê duyệt dự toán nạo vét, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước thị xã Bắc Kan từ năm 2013;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư kiểm tra tại thực địa Dự án nâng cấp bãi chứa rác thải của huyện Ngân Sơn. Phối hợp với UBND thị trấn Chợ Rã kiểm tra Công trình thoát nước và vệ sinh thị trấn Chợ Rã sau khi bàn giao đưa vào sử dụng.

6. Công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản

- Thực hiện đánh giá tác động của quy định về thủ tục hành chính đối với Dự thảo Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

- Tổ chức lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020;

- Tham gia góp ý dự thảo báo cáo Kiểm toán chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính Phủ tại tỉnh Bắc Kạn do Kiểm toán nhà nước khu vực X dự thảo;

- Cấp 01 chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản theo quy định của pháp luật.

7. Công tác quản lý xây dựng

- Cho ý kiến về TKCS cho 05 dự án (Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Na Rì; Trụ sở hợp khối Thị uỷ-HĐND-UBND thị xã Bắc Kạn; Trường phổ thông DTNT huyện Chợ Mới; Trường phổ thông DTNT huyện Ngân Sơn; Trường phổ thông DTNT, huyện Bạch Thông);

- Cho ý kiến hoàn thiện hồ sơ TKCS đối với dự án ĐTXD công trình Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn;

- Chủ trì tổ chức xác định hệ số quy đổi phục vụ tính phí bảo vệ môi trường theo yêu cầu của UBND tỉnh;

- Kiểm tra tình hình thực hiện Quản lý Dự án và chất lượng công trình XD của 02 Chủ đầu tư (Sở Lao động thương binh và xã hội và UBND huyện Ngân Sơn);

- Góp ý kiến sổ tay cộng đồng tự thực hiện theo đề nghị của Ban QLDA 3PAD;

- Lập Báo cáo phục vụ hội nghị giao ban XDCB quý IV năm 2012 của UBND tỉnh; 

- Lập Báo cáo kế hoạch bảo trì công trình xây dựng đang sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì gửi UBND tỉnh và Bộ Xây dựng đúng thời gian quy định.         

 

 

8. Công tác quản lý Kinh tế xây dựng và vật liệu xây dựng

- Thẩm tra 03 dự án đầu tư khai thác VLXD xây dựng (mỏ Cốc Ngận thị xã Bắc Kạn; mỏ Nà Cà huyện Bạch Thông; mỏ Lủng Điếc huyện Ba Bể)

- Cấp 236 chứng chỉ hành nghề theo nhu cầu của cá nhân và theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra giá các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh để tiến hành kiểm tra trong tháng 11 năm 2012;

- Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2012.

9. Công tác thanh tra

- Tiến hành kiểm tra việc thực hiện nội dung kết luận thanh tra tại 05 chủ đầu tư đã được thanh tra;

- Lập và gửi Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012 gửi tỉnh đúng thời gian quy định.

10. Công tác Chủ đầu tư và hoạt động của đơn vị sự nghiệp

10-1. Công tác Chủ đầu tư

- Đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng Dự án nước sạch & vệ sinh thị xã (suối thị xã), đã phê duyệt tiếp phương án bồi thường và hỗ trợ của 29 hộ dân với tổng kinh phí được duyệt là 4.471 triệu đồng;

- Đề nghị Công ty cổ phần Bạch Đằng hoàn trả lại số tiền sai phạm theo Kết luận của Thanh tra tỉnh.   

10-2. Trung tâm QH&KĐCLXD

- Thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của cơ quan đã ban hành; Tăng cường thu hồi công nợ các Chủ đầu tư;

- Tiếp tục thực hiện các công việc chuyên môn đối với 37 công trình (Trường Trung cấp nghề tỉnh Bắc Kạn; Ngân hàng công thương; Đường 258; Vườn QG Ba Bể; Trụ sở UBND xã Mỹ Phương; Trụ sở UBND xã Bành Trạch; Khu tái định cư  QL 279; Cấp, thoát nước & vệ sinh Thị trấn Yến Lạc huyện Na Rì; Trụ sở  3PAD; Trụ sở UBND thị xã Bắc Kạn; UBND xã Vi Hương; Quy hoạch nông thôn mới 26 xã);

- Giá trị doanh thu tháng 10 năm 2012 khoảng: 176 triệu đồng; 

- Tổng số hợp đồng đã ký trong tháng 10 là: 03 hợp đồng;

- Lương bình quân/người/tháng là: 2,8 triệu đồngđồng. 

II. Nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2012

Để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2012, trong 2 tháng còn lại Sở tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm sau đây:

- Duy trì hoạt động của cơ quan theo các Quy chế của Sở đã ban hành. Rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả đã thực hiện của 10 tháng, qua đó tập trung phấn đấu để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2012. Một số công tác cụ thể:

+ Hoàn thành soạn thảo Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong tháng 11 năm 2012.

+ Xây dựng Kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 trình UBND tỉnh trước 15/11/2012.

+ Xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2013 của Sở trước 15/12/2012.

+ Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản về quản lý chất lượng công trình, quản lý quy hoạch đô thị trước 10/11/2012.

+ Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chương trình phát triển nhà ở và xây dựng Bộ đơn giá XDCB.

- Tổ chức tổng kết các mặt công tác năm 2012, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm 2013 của Sở;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ có liên quan có hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo công tác tháng 10, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2012 của Sở Xây dựng Bắc Kạn./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Bộ Xây dựng;

- GĐ, các PGĐ Sở;

- Các phòng, ban, trung tâm thuộc Sở;

- Lưu VT, VP..

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Văn Tiến

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

Dự phòng trực tại TTHCC

- Ông: Nông Văn Du chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng - 0912928448) 

- Ông: Hoàng Châu Thành chuyên viên Văn phòng (nhân sự dự phòng - 0904144677)

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.