Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo Cáo Công tác tháng 8, nhiệm vụ tháng 9 năm 2012

( Cập nhật lúc: 12/12/2012  )

UBND TỈNH BẮC KẠN

SỞ XÂY DỰNG

Số:   531     /SXD-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự Do - Hạnh Phúc

Bắc Kạn, ngày  04  tháng 9  năm 2012

BÁO CÁO

Công tác tháng 8, nhiệm vụ tháng 9 năm 2012

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8

1. Công tác xây dựng văn bản QPPL

- Tham gia ý kiến về sửa đổi, bổ sung: Thông tư số 12/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

- Trình UBND tỉnh hồ sơ Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định về phân công, phân cấp quản lý hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

- Trình Sở Tư pháp về Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Công tác tổ chức, nội vụ

- Thực hiện kế hoạch luân chuyển công chức của Sở.

- Cử 07 công chức đi dự học lớp bồi dưỡng về kiến thức quốc phòng - an ninh, QLNN, lý luận chính trị.

- Xây dựng xong kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành năm 2013 và dự toán chi ngân sách cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2013, giai đoạn 2013-2015.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ có liên quan có hiệu quả.

3. Công tác cải cách hành chính

- Hoàn thành Kế hoạch rà soát 22 thủ tục hành chính (TTHC) năm 2012; Trình UBND tỉnh công bố 05 TTHC (ban hành mới: 01, sửa đổi, bổ sung: 02 ; bãi bỏ: 02) thuộc phạm vi giải quyết của Sở.

- Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 để chuẩn bị đánh giá chứng nhận; Lập và gửi hồ sơ đánh giá chứng nhận gửi đơn vị tư vấn chứng nhận

- Tiếp nhận qua Bộ phận “Một cửa”: 180 hồ sơ, không đủ điều kiện giải quyết 04 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả đúng hẹn: 176 hồ sơ.

4. Công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị

- Xem xét các công việc liên quan đến quy hoạch cho 09 Dự án, công trình;

- Thẩm định xong nhiệm vụ thiết kế điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chợ mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030.

- Cấp giấy phép quy hoạch cho 02 công trình XD.

- Yêu cầu Cục thuế tỉnh làm việc với UBND huyện Ba Bể và UBND huyện Na Rì để điều chỉnh lại nội dung Chứng chỉ quy hoạch công trình trụ sở làm việc Chi cục thuế của huyện theo đúng Quy hoạch được duyệt.

5. Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường xây dựng

- Hướng dẫn Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Kạn xây dựng kế hoạch vốn nạo vét, bảo dưỡng năm 2013.

- Thẩm định (đối với các nội dung liên quan đến ngành) Quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Kiểm tra giải quyết những vướng mắc dự án thoát nước và vệ sinh thị trấn Chợ Mới, thị trấn Chợ Rã;

- Tham gia ý kiến đối với Dự án xây dựng khu xử lý chất thải rắn tại thị xã Bắc Kạn.

6. Công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản

- Trình UBND tỉnh hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 167.

- Cho ý kiến về phương án sữa chữa Trụ sở Trường quân sự tỉnh;

7. Công tác quản lý xây dựng

- Kiểm tra công tác đầu tư XDCB đối với 02 Chủ đầu tư là: UBND huyện Na Rì và UBND thị xã Bắc Kạn.

- Cho ý kiến về TKCS cho 04 công trình;

- Báo cáo về chất lượng công trình xây dựng thông tin các hồ thuỷ điện và hồ thuỷ lợi theo yêu cầu của Cục Giám định Nhà nước-Bộ Xây dựng;

- Đôn đốc các Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án ĐTXD theo Văn bản số 900/BXD-KTXD ngày 01/6/2012 của Bộ Xây dựng;

- Tổng hợp phiếu điều tra đánh giá tác động về quản lý dự án đầu tư XDCT gửi Bộ Xây dựng.

8- Công tác quản lý Kinh tế xây dựng và vật liệu xây dựng

- Đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng Bộ đơn giá XDCB;

- Hướng dẫn huyện Chợ đồn về điều chỉnh các chế độ chính sách liên quan đến đơn giá trúng thầu công trình và về áp dụng Định mức, đơn giá phòng chống mối công trình xây dựng;

- Công bố giá VLXD tháng 8 theo quy định.

- Cấp 171 chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ kỹ sư định giá theo nhu cầu của cá nhân và theo quy định của pháp luật.

9- Công tác thanh tra

- Ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật xây dựng của Chủ đầu tư  là Sở Văn hoá thể thao & Du lịch;

- Đôn đốc lần 2 việc Báo cáo kết quả thực hiện nội dung kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH nhà nước MTV Cấp thoát nước Bắc Kạn;

10. Công tác Chủ đầu tư và hoạt động của đơn vị sự nghiệp

a- Công tác Chủ đầu tư

* Dự án công trình cấp nước và vệ sinh thị xã

- Đề nghị gia hạn CCQH của dự án;

- Chuyển kinh phí cho Ban Bồi thường GPMB thị xã để chi trả theo phương án bồi thường, hỗ trợ suối thị xã đã được phê duyệt;

- Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư phần thoát nước của Dự án;

- Thống kê để lập phương án đền bù của 06 trạm bơm nước thải.

* Dự án công trình Sửa chữa trụ sở cơ quan Sở

- Trình thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu nhà thầu thi công;

- Thương thảo và ký kết Hợp đồng với nhà thầu;

- Triển khai thi công xây lắp.

b- Trung tâm QH&KĐCLXD

- Tập trung tìm kiếm việc làm, thu hồi công nợ, giải quyết chế độ liên quan cho cán bộ, viên chức của Trung tâm.

- Quy định cụ thể về Quy chế hoạt động của Tổ quản lý kỹ thuật để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

- Giá trị doanh thu: khoảng 80 triệu đồng, lương bình quân: 2,7 triệu đồng/người/tháng.

II. Nhiệm vụ tháng 9 năm 2012

Ngoài việc chủ động giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao,  Sở tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm sau đây:

- Trình Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để ban hành trước thời gian trong Kế hoạch của UBND tỉnh. Tổng hợp ý kiến sửa đổi NĐ 48/2010/NĐ-CP, số 112/2010/NĐ-CP gửi Bộ Xây dựng.

 - Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; Tiến hành đánh giá chứng nhận HTQLCL ISO 9001:2008 của Sở;

- Tiếp tục thẩm định các Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung các thị trấn và Đề án công nhận xã Vân Tùng huyện Ngân Sơn là đô thị loại V;

- Xây dựng dự toán NSNN năm 2013 theo hướng dẫn của Sở Tài chính;

- Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra theo Kế hoạch đã được duyệt;

- Công bố giá VLXD đúng thời gian quy định;

- Tích cực tìm kiếm để ổn định việc làm cho Trung tâm Quy hoạch và kiểm định chất lượng xây dựng;

- Hoàn thiện phương án đền bù của 06 trạm bơm để trình phê duyệt; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án; Nghiệm thu, bàn giao công trình sửa chữa Trụ sở làm việc của Sở.

Trên đây là Báo cáo công tác tháng 8 và nhiệm vụ công tác tháng 9 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh ;

- GĐ, các PGĐ;

- Các phòng, ban, TT thuộc Sở;

- Lưu VP, VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Văn Tiến

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

Dự phòng trực tại TTHCC

- Ông: Nông Văn Du chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng - 0912928448) 

- Ông: Hoàng Châu Thành chuyên viên Văn phòng (nhân sự dự phòng - 0904144677)

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.